Skisse over området hvor det er tenkt leilighetsbebyggelse

Oppstart av planarbeid for leilighetsbebyggelse i Industrivegen på Sørumsand

Etablering av leilighetsbebyggelse i 3-4 etasjer - Industrivegen på Sørumsand.
Frist for merknader er 20. oktober 2018

Det varsles om oppstart av detaljregulering for leilighetsbebyggelse på eiendommene gnr 41 bnr 34, 37, 173, 483, 584 og 591 på Sørumsand. Planarbeidet omfatter deler av gjeldende reguleringsplaner og varsles derfor i tillegg som reguleringsendring.

Forslagstiller er Blankenborg Entreprenør AS. Planområdet er totalt ca 6 daa og avsatt til boligformål i gjeldende kommuenplan for Sørum.

Formålet med planarbeidet er å etablere leilighetsbebyggelse i 3-4 etasjer over parkeringskjeller og med tilhørende grøntanlegg/utomhusareal. Totalt ca 80 leiligheter. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet forutsettes sanert. Adkomst forutsettes fra Industrivegen.

Oppstart av planarbeid er gitt politisk tilslutning i MSU 31.05.18, sak 63/18. Sørum kommune har i oppstart vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift.

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til: landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Bogstad gård, Nordvegen 72, 1930 Aurskog, evt. e-post: post@hannekarin.no.

Frist for merknader er 20. oktober 2018.

Varslingsbrev
Varslingsbrev naboer